Huishoudelijk reglement

 Koninklijke Handbooggilde

DE HERTENSCHUTTERS

Vereniging zonder winstoogmerk


8020 HERTSBERGE

RPR Gent, afdeling Brugge

O.N.: BE0478.833.867


Huishoudelijk reglement van de Koninklijke Handbooggilde 

Gildejaar 2023-2024

==================================


1. De bestuursleden werden op de Algemene vergadering van 26/05/2023 als volgt opgesteld:

Hoofdman: Pacqueu Olivier, Verbindingsstraat 17 te Hertsberge.

Stadhouder: Buddaert David, Sint-elooisstraat 100 te Ruddervoorde.

Griffer: Giraldo Daphné, Sint-elooisstraat 100 te Ruddervoorde.

Trezorier: Laforce Dirk, Verbindingsstraat16 te Hertsberge.

Deken: Herpoel Patrick, Oude Veldegemsestraat 6 te Ruddervoorde.

Hofmeester:Deblaere Omer, Kortrijksestraat 380 te Waardamme.

Raadslid: Dylan Mourisse, Leenmolenstraat 19 te Wingene.


2. Functies van de bestuursleden


Hoofdman: heeft steeds het laatste woord in zo verre het verenigbaar is met de statuten en het huishoudelijke reglement, zorgt als een goede huisvader voor het welzijn en de goede orde van de gilde en zal naar buiten toe de gilde in al haar doelstellingen verdedigen en waardig houden.

Hij zit alle vergaderingen voor, hij is de eindverantwoordelijke binnen het bestuur van de gilde en delegeert verantwoordelijkheden naar de andere leden van den Eed


De Stadhouder: neemt desgevallend de verantwoordelijkheid van de hoofdman over bij diens afwezigheid en zal het woord van de hoofdman dragen. Hij staat de hoofdman bij met raad en daad en ziet toe op het waardig verloop van de schietingen en andere activiteiten.


De griffier: hij bewaart het geschreven archief, noteert de resultaten van de schietingen en doet de naamafroeping van de prijswinnaars, brengt verslag uit van alle vergaderingen en activiteiten van de gilde, zorgt voor de briefwisseling en uitnodigingen op vraag van de hoofdman, staat de hoofdman bij met raad en daad.


De trésorier: beheert de gelden van de gilde als een goede huisvader, houdt het kasboek bij en kan te allen tijde inkomsten en uitgaven verantwoorden tegenover de leden van de Eed. Hij brengt jaarlijks verslag uit van de rekeningen en legt de boeken neer ter goedkeuring op de Algemene vergadering. 


De deken: hij draagt bij tot de goede orde en zeden als ook een goede verstandhouding onder de leden. Hij zorgt voor het aanbrengen van nieuwe leden waarvan de goede naam en faam gekend zijn. Hij draagt deze voor in vergadering van de leden van de Eed.


De hofmeester: zorgt voor de infrastructuur en het materiaal van de gilde. Orde en netheid in de schietstand worden van hem verwacht. Zorgt samen met de Koning voor de goede invulling van de liggende wip.


Raadslid: Staat alle leden van de gilde bij met raad en daad en brengt de verzuchtingen, klachten of suggesties binnen bij de griffier. Deze dient dit voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de leden van de Eed. Is de “Zorgende” van al de gildeactiviteiten.
3. Iedere schieting begint stipt om 19u. De voorlaatste ronde is ± 22 u.


4. Het lidgeld: is 25 Euro. Het lidgeld dient betaald te worden vóór 1 november van het nieuwe competitiejaar. De inleg per schieting is 5 Euro, pijlenraper inbegrepen.


5. Het peloton van de Koning (-in) begint het kampioenschap, daarna schuift wekelijks het volgende peloton als eerste.


6. De Koningschieting heeft plaats de derde schieting van het competitiejaar. Deze wordt ingezet door de uittredende Koning (-in), bij afwezigheid begint de hoofdman. 


De uittredende koning (-in) heeft één schot voor. Wanneer hij met dit schot de hoofdvogel afschiet verlengt hij zijn titel. Indien hij faalt, gaat de schieting verder over drie ronden. Na de derde ronde is het iedere ronde uit. Indien meerdere schutters de hoofdvogel treffen, ongeacht het aantal keer, kampen deze dan iedere ronde uit voor de titel. Er wordt verder geschoten voor de titel van baljuw (maximum twee). 


   • De Koning(-in) ontvangt als prijs: Ereschaal + 50 Euro;
   • Baljuwprijs: (max.2): elk 12 Euro. 

Nieuwe leden kunnen zich geen Koning (-in) of Baljuw schieten in hun eerste jaar als lid.


7. Vóór de schieting mag er niet geoefend worden uit veiligheidsoverweging!


8. Op de wip is er een gaai "Dikkop" genaamd en heeft voor de prijsgever (s) de punten- en geldwaarde van een top. Wanneer de prijsgever(-s) de dikkop afgeschoten heeft wordt deze niet meer ingevuld. 


9. De confraters kunnen één dikkop afschieten per prijsgever en krijgen één punt maar geen geld. Bij het afschieten van de dikkop wordt wel appreciatie voor de prijsgever(-s) aanbevolen. Voorstel is éénmalig één consumptie per prijsgever. 


10. Links en Rechts naast iedere katriengaai is er een speciale gaai waarvoor een afzonderlijk klassement (enkel punten, geen geldwaarde).


11. Voor de Uil is er een afzonderlijk klassement. Het afschieten van de Uil kost 0,5 Euro.


12. Na de naturaprijzen worden door de gilde ingevuld:

   • Top van 4 €, 
   • Zijgaai van 3 €, 
   • Kallen van 2 € 
   • Kleine van  1 €.


13. De geldwaarde: 


   • een schutter kan slechts één top van 4 € schieten (uitgezonderd prijsgevers 2, Dikkop en Top), volgende top (-en) 2  €
   • een schutter kan slechts één zijgaai van 3 euro schieten, de volgende zijgaai(-en) 1 €. 
   • het schieten van Kallen 2 € en Kleine gaaien 1 € is onbeperkt. 
   • Bij ex aequo: wordt de geldprijs gedeeld, wordt er voor de titels gekampt!14. De Puntwaarde: 


   • Prijstop telt voor 4 punten, Eerste geld-top 4 punten, tweede en verder slechts 2 punten. Prijszijvogel 3 punten, eerste geldzijvogel 3 punten, tweede en verder slechts 1 punt. 
   • Kallen 2 punten en kleine gaaien 1 punt 
   • ANDERE (Bijgezette geld of naturaprijzen) krijgen enkel de puntenwaarde: Top 4, Zijvogel 3, Kallen 2, kleine 1, dus geen geldwaarde!15. Men kan zich een betere rangschikking schieten als de reguliere naturaprijs. Voor de ingeleverde gaai ontvangt men de punten en de geldwaarde van de ingeleverde gaai.


16. De wip wordt ingevuld na tien gevallen gaaien bij ‘t begin van volgende ronde. De voorlaatste en laatste ronde wordt niet meer ingevuld.


17. Losgeschoten gaaien mogen enkel vastgezet worden bij het opnieuw invullen van de wip!


18. De afgeschoten gaaien blijven eigendom van de gilde tenzij anders bepaald bij het begin van de schieting.


19. Alleen de Hofmeester bijgestaan door de Koning en leden van de Eed zijn gemachtigd de wip in te vullen.


20. De te laatkomers schieten de volgende ronde op hun beurt in hun peloton!


21. De schutter die niet op zijn beurt aan de wip verschijnt wacht tot de volgende ronde behalve door overmacht-op het einde van de ronde .


22.  Vizier en andere richtmiddelen zijn niet toegelaten.


23. Iedere prijsgever mag genodigden meebrengen en onder zijn verantwoordelijkheid. 


Deze kunnen geen van de vijf hoogste naturaprijzen schieten. Schieten zij één van de hoogste vijf dan ontvangen ze eerstvolgende hoogste naturaprijs die nog niet is afgeschoten. 


Genodigden kunnen geen geldprijzen schieten ten laste van de gildekas.


24. De prijzen hebben een minimum waarde van 7€.. Prijzen die niet afgeschoten zijn, zullen 

toegekend worden aan de confraters die er geen geschoten hebben. Men begint met het peloton 

dat de schieting begon.


25. Na de schieting zullen de prijzen uitgestald worden op een “tableau” onder toezicht van de 

hoofdman of diens vervanger. Deze ziet toe op het correcte verloop van de prijsdeling. De griffier

doet de naamafroeping.


26. De prijsgevers kunnen geen naturaprijzen schieten. Zij ontvangen de punten en de geldwaarde van de afgeschoten gaaien. 


De prijsgever kan één schietbeurt vragen voor de “lekkers”. Hij mag ook bijzondere prijzen toevoegen aan de gewone prijsgaaien in samenspraak met de hoofdman of diens vervanger. Deze worden nooit geplaatst in vervanging van een prijsgaai. 


Wanneer twee of meerdere schutters moeten kampen voor de toekenning van die speciale prijs, zal dit gebeuren NA de schieting door loting indien niet afgeschoten bij het einde van de schieting. Slechts de winnaar krijgt de prijs en de punten!


27. Ieder jaar zullen de kampioenen op een passende wijze gevierd worden.


28. De prijzen op het einde van het kampioenschap:


De Puntenkampioen ontvangt 25 € + Ereschaal of beker, 

   • de tweede 20 €, 
   • de derde 15 €, 
   • de vierde 10 €, 
   • de vijfde 5 €


De Uilenkampioen ontvangt 20 € + Ereschaal of beker, 

   • de tweede 15 €, 
   • de derde 10 €, 
   • de vierde 5  Euro


De kampioen van de Speciale vogel ontvangt 15 €, 

   • de tweede 10 €,
   • de derde 5 €. 


29. Er kunnen geen kampioenschapsprijzen gecumuleerd worden (punten of uil.) De volgorde is 

Kampioen punten, 2° in de punten, Kampioen uilen, 3° punten, 2° uilen, Kampioen speciale, 4° in 

de punten, 3° uilen, 2° speciale, 5° in de punten 3° uilen, 2°speciale, 5° punten, 4° uilen, 3° 

speciale


30. De geschoten gaaien worden uitbetaald op de kampioenenviering of op de openingsschieting van de volgende competitie. De niet uitbetaalde gaaien blijven eigendom van de Gilde. Worden geboekt als: Niet uitbetaalde gaaien als sponsoring.


31.  De Koning (-in) en de Keizer (-in) gunnen het eerste jaar een schieting alleen. 


32. Als er bij de Koningschieting twee baljuws zijn gunnen zij samen een schieting. Indien er maar één Baljuw is beperkt zich dat tot een “tournée generale”.


33. De schutter die zijn eerste hoofdvogel weet af te schieten wordt geacht dit te vieren met een 

tournéé generale.


34. Erkentelijkheid  en beleefdheid voor de prijsgevers wordt verwacht van de schutters gedurende de prijsdeling en bij de ontvangst van hun prijs.


35. Ieder lid van de gilde is verantwoordelijk voor ongevallen door hem veroorzaakt. Hij dient jaarlijks in het bezit te zijn van een geldige familiale verzekering. Een verklaring hiervan dient ondertekend afgegeven aan de griffier vóór deelname aan de competitie!


36. Gewone leden dienen door het bestuur aanvaard te worden met meerderheid van stemmen. Door hun lidmaatschap onderschrijven zij het statuut, het huishoudelijk reglement en aanvaarden alle beslissingen van den Eed.


37. Ieder lid zal bij elke activiteit van de gilde het uniform dragen zoals voorgeschreven: blauwe 

marine kleurige broek, blauw uniformhemd ontvangen van de gilde, marineblauwe pull met V-

halsuitsnijding en logo. Niet in orde is het uitsluiten van de ronde voor het goede uniform die de 

hoofdman of zijn vervanger ten alle tijde eens kan invoegen.


38. Van de peters-meters wordt verwacht zich om hun beschermeling te bekommeren dat deze zich houdt aan de afspraken en geplogenheden in de gilde. 


39. Het bestuur is gemachtigd het huishoudelijk reglement te wijzigen en geschillen te regelen in het belang van de gilde en zijn leden. 


40. De maatschappelijke zetel van de Koninklijke handbooggilde ‘De hertenschutters’ is gevestigd in het Vlaams Gewest met als adres ‘Verbindingsstraat 17; 8020 Hertsberge’.


41. Na 21u45 wordt de pers niet meer ingevuld.


42. Op het einde van iedere wekelijkse competitie wordt er een foto genomen door het raadslid als ‘fotofinish’ voor de punten. Na de foto kunnen er geen wijzigen meer worden aangebracht aan het bord.


43. Enkel de hofmeester en het raadslid zijn gemachtigd om te noteren op het puntenbord.
Aldus de bestuursleden op 28.11.2023