Statuten van de gilde

Ondernemingsnummer: 0478.833.867“  Statuten van de Koninklijke Handbooggilde


De leden van de Eed, de HH. Blomme Hans, Cattoor Marcel, De Bie Chris, Decoster René, Devos Frans, Slabbinck André en Van Belleghem Rufin van de feitelijke handbooggilde “De Hertenschutters”, in vergadering bijeen op 4 februari 2002, hebben besloten: de boogschutterij in Hertsberge sedert 1935, als vereniging genoemd op 20.11.1955 onder de naam De Munteschutters en die in vergadering van 19 november 1964, onder impuls van de HH: Aybert Rapaert de Gräss, Marcel Chlarie, Adolf Pyfferoen, EH Wardenier, Michel Vandewiele, Omer Chlarie, Rufin Van Belleghem, Willem Lenaers, André Fiers, François Chlarie en Georges Dedeyne werd hernoemd tot feitelijke handbooggilde “De Hertenschutters”, te wijzigen in een Vereniging Zonder Winstoogmerk. De statuten van die feitelijke Handbooggilde werden aangepast naar de vereniging zonder winstoogmerk De Hertenschutters 


Stichting, naam, zetel, doel en duur.


Artikel 1. De vereniging heeft als stichters:


De heer BLOMME Hans, geboren te Brugge op 16.06.1969, wonende te 8020 Ruddervoorde, Wiekenstraat 4

De heer CATTOOR Marcel, geboren te Brugge op 25.07.1941, wonende te 8020 Oostkamp, Sint-Pietersplein 10/32

De heer DE BIE Chris, geboren te Zottegem op 11.04.1947, wonende te 8020 Hertsberge, Rapaertstraat 1

De heer DECOSTER René, geboren te Tielt op 29.12.1938, wonende te 8020 Hertsberge, Verbindingsstraat 19

De heer DEVOS Frans, geboren te Deinze op 10.09.1948, wonende te 8020 Hertsberge, Kasteeldreef 27

De heer SLABBINCK André, geboren te Zedelgem op 19.02.1929, wonende te 8020 Hertsberge, Lodistraat 14

De heer VAN BELLEGHEM Rufin, geboren te Hertsberge op 10.07.1928, wonende te 8020 Hertsberge, Molleree 1


Artikel 2. De vereniging zonder winstoogmerk hierna genoemd de “Koninklijke Handbooggilde De Hertenschutters” heeft haar zetel te 8020 Hertsberge, Verbindingsstraat, 19. De zetel kan overgebracht worden naar een ander adres bij beslissing van het bestuur.

De Handbooggilde is gemachtigd de titel van Koninklijke Handbooggilde te dragen bij oorkonde van zijne Majesteit Koning Albert II. op 28 maart 2006.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Brugge, 

is opgericht voor onbepaalde duur en kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.


Artikel 3. De Koninklijke Handbooggilde heeft tot doel het boogschieten te stimuleren, haar leden en jongeren het boogschieten laten beoefenen alsook de traditionele waarden van een handbooggilde in ere te houden. De vereniging zal alle verrichtingen kunnen ontwikkelen en handelingen doen, alleen of met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Hiervoor mag zij eveneens roerende en onroerende goederen verwerven, erover beschikken en beheren.


Aanvaarding, ontslag en verplichtingen van de Leden en de gewone leden.


Artikel 4. De Koninklijke Handbooggilde kan Leden (aandeelhouders) en gewone (aangesloten) leden hebben. De Raad van Bestuur –hierna genoemd de Leden van den Eed- kunnen zonder motivatie beslissen of men al dan niet aanvaard wordt. Het aantal Leden van de Koninklijke Handbooggilde is beperkt tot vijftien maar moet minstens vier bedragen. Gewone leden worden aanvaard door de Leden van de Eed met meerderheid van stemmen. Gewone leden kunnen aanvaard worden als Lid op hun schriftelijk verzoek aan de Leden van de Eed, die het op de agenda plaatst van de algemene vergadering. Deze beslist hierover zonder verhaal. De kandidaat dient een éénmalige bijdrage te betalen door de algemene vergadering bepaald. Dit mag niet hoger zijn dan tweehonderd vijftig euro (250 €). Dit dient gestort minimum 5 werkdagen vóór het aanbrengen van zijn kandidatuur op de algemene vergadering. Na aanvaarding blijft dit eigendom van de gilde. Wanneer door ontslag, uitsluiting of overlijden het aantal Leden minder dan vier zou bedragen, moet binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van ontslag, uitsluiting of overlijden, in vervanging worden voorzien. De Leden van den Eed mogen: ereleden aanvaarden en ontslaan zonder verhaal. Deze zijn geen eigenlijke leden en hebben geen stemrecht op de vergaderingen. Leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich betreffende de verbintenissen van de Koninklijke Handbooggilde.


Artikel 5. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor Leden en gewone leden wordt bepaald door de Leden van den Eed. Dit mag niet hoger zijn dan honderd euro (100€). Ieder Lid dat nalaat zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen binnen de termijn die door het huishoudelijke reglement wordt vastgesteld, verliest van rechtswege het lidmaatschap.


Artikel 6. Door hun lidmaatschap aanvaarden de Leden en gewone leden het statuut, het huishoudelijke reglement en de beslissingen van de leden van de Eed. Ieder van voornoemde leden is persoonlijk verantwoordelijk voor de ongevallen en de schade door hem veroorzaakt. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldige Familiale verzekering. 


Artikel 7. Leden kunnen te allen tijde uit de Koninklijke Handbooggilde treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de zetel van de Koninklijke Handbooggilde ter kennis gebracht worden.


Artikel 8.De uitsluiting van een Lid kan slechts door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of de bij volmacht vertegenwoordigde Leden worden uitgesproken. De Leden van de Eed kunnen, tot de beslissing van de eerstvolgende algemene vergadering, een Lid geheel of gedeeltelijk schorsen wegens een ernstige inbreuk op de statuten of het huishoudelijke reglement, elke daad of elke nalatigheid die nadelig kan zijn voor het maatschappelijke doel of van aard kan zijn om zijn persoonlijk aanzien of eer, het aanzien en de eer van andere Leden of deze van de Koninklijke Handbooggilde schade te berokkenen. Elke inbreuk of obstructie op deze beschikking heeft van rechtswege de onmiddellijke uitsluiting van het betrokken lid voor gevolg en zonder verhaal.


Artikel 9.Uittredende, overleden of uitgesloten leden of hun rechthebbenden kunnen geen enkel recht op het vermogen van de Koninklijke Handbooggilde laten gelden en kunnen geen enkele vergoeding of terugbetaling van inbreng vorderen.


Algemene vergadering


Artikel 10. De algemene vergadering is samengesteld uit alle Leden en wordt voorgezeten door de Hoofdman of door een lid speciaal daartoe door de Leden van de Eed aangesteld.


Artikel 11. Een Lid kan zich op de algemene vergadering door een ander Lid van de Koninklijke Handbooggilde laten vertegenwoordigen. De volmacht moet schriftelijk gegeven zijn en elk Lid kan slechts één volmacht dragen. In die volmacht dient vermeld: naam, voornaam en volledig adres van de volmachtgever en getekend “goed voor volmacht…”.


Artikel 12. Enkel als Lid heeft men toegang tot en stemrecht op de algemene vergadering. 


Artikel 13. Over zaken wordt mondeling, over personen met stembriefjes gestemd. 


Artikel 14. Een besluit van de algemene vergadering is vereist in volgende gevallen:

a. Wijziging van de statuten;

b. Benoeming en uitsluiting van Leden;

c. Benoeming of ontslaan van Leden van den Eed;

d. Goedkeuring van begroting en rekeningen en kwijting aan de bestuurders;

e. Het ontbinden van de Koninklijke Handbooggilde en het benoemen van vereffenaars;

f. Aanvaarding van nieuwe Leden.


Artikel 15. De algemene vergadering vergadert minstens één maal en in het tweede trimester van het jaar alsook telkens als het doel of het belang van de Koninklijke Handbooggilde dit vereist. Deze wordt door de Leden van de Eed samengeroepen. De Leden worden minimum vijftien dagen vóór de vergadering per gewone brief of mailbericht uitgenodigd. De uitnodiging vermeldt de agendapunten, plaats, datum en uur van de vergadering. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen niet worden besproken tenzij de vergadering met algemeenheid van stemmen met de behandeling ervan akkoord gaat. De algemene vergadering beslist geldig welke ook het aantal aanwezigen is en worden genomen bij een gewone meerderheid, dit onder voorbehoud van de hiervan afwijkende artikelen voorzien bij de Wet op de V.Z.W. Bij staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd. Bij opnieuw staking van stemmen is de stem van de hoofdman, zoals bij andere stembeurten in de Koninklijke Handbooggilde, beslissend. 

Een Buitengewone Algemene vergadering zal bijeengeroepen worden door de Leden van den Eed telkens deze het nuttig acht voor de belangen van de Gilde. Niemand heeft het vetorecht op de vergaderingen.


Artikel 16. Van elke vergadering worden notulen opgesteld. Bij de eerstvolgende algemene vergadering moet dit voorgelezen en ter goedkeuring voorgelegd worden. De notulen worden opgenomen in een klassement en zijn minstens door twee Leden ondertekend. 


De Raad van bestuur


Artikel 17. De Koninklijke Handbooggilde wordt bestuurd door de leden van de Eed. Die bestaat uit minstens drie en ten hoogste zeven leden. De Hoofdman wordt gekozen door de Algemene vergadering en zijn aanstelling is in principe “voor het leven”. De andere leden van de Eed worden verkozen door de algemene vergadering en zijn te allen tijde afzetbaar. Wanneer door afzetting, overlijden of vrijwillig ontslag het aantal onder de drie leden dreigt te vallen is er de verplichting tot een verkiezing over te gaan. Kandidaten lid van de Eed moeten Lid zijn en hun kandidatuur schriftelijk minstens vijf dagen vóór de algemene vergadering bij de Leden van de Eed voordragen. De duur van een mandaat bedraagt vier jaar en is onbeperkt hernieuwbaar. 


Artikel 18. De hoofdman en de andere leden van de Eed kiezen een secretaris -hierna genoemd griffier - en een penningmeester – hierna genoemd Trésorier. Dit zijn samen met hoofdman de hoofdfuncties. Deze functies moeten altijd benoemd zijn. De functie van hoofdman is niet verenigbaar met die van Trésorier. De overige functies binnen de Eed zijn: stadhouder, deken, hofmeester en raadslid.

Alle mandaten zijn onbezoldigd.


Artikel 19. De leden van de Eed stellen het huishoudelijke reglement op. Dit mag in geen enkel punt tegenstrijdig zijn met de statuten van de Koninklijke Handbooggilde.


Omschrijving van de taken van de leden van de Eed


Artikel 20. Hoofdman: heeft steeds het laatste woord in zo verre het verenigbaar is met de statuten en het huishoudelijke reglement, zorgt als een goede huisvader voor het welzijn en de goede orde van de gilde en zal naar buiten toe de gilde in al haar doelstellingen verdedigen en waardig houden.

Hij zit alle vergaderingen voor, hij is de eindverantwoordelijke binnen het bestuur van de gilde en delegeert verantwoordelijkheden naar de andere leden van den Eed

De Stadhouder: neemt desgevallend de verantwoordelijkheid van de hoofdman over bij diens afwezigheid en zal het woord van de hoofdman dragen. Hij staat de hoofdman bij met raad en daad en ziet toe op het waardig verloop van de schietingen en andere activiteiten.

De griffier: hij bewaart het geschreven archief, noteert de resultaten van de schietingen en doet de naamafroeping van de prijswinnaars, brengt verslag uit van alle vergaderingen en activiteiten van de gilde, zorgt voor de briefwisseling en uitnodigingen op vraag van de hoofdman, staat de hoofdman bij met raad en daad.

De trésorier: beheert de gelden van de gilde als een goede huisvader, houdt het kasboek bij en kan te allen tijde inkomsten en uitgaven verantwoorden tegenover de leden van de Eed. Hij brengt jaarlijks verslag uit van de rekeningen en legt de boeken neer ter goedkeuring op de Algemene vergadering. 

De deken: hij draagt bij tot de goede orde en zeden als ook een goede verstandhouding onder de leden. Hij zorgt voor het aanbrengen van nieuwe leden waarvan de goede naam en faam gekend zijn. Hij draagt deze voor in vergadering van de leden van de Eed.

De hofmeester: zorgt voor de infrastructuur en het materiaal van de gilde. Orde en netheid in de schietstand worden van hem verwacht. Zorgt samen met de Koning voor de goede invulling van de liggende wip.

Raadslid: Staat alle leden van de gilde bij met raad en daad en brengt de verzuchtingen, klachten of suggesties binnen bij de griffier. Deze dient dit voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de leden van de Eed.

Is de “Zorge” van al de gildeactiviteiten.


Artikel 21. De Leden van de Eed vergaderen slechts geldig als minstens drie van de leden aanwezig zijn. Leden van den Eed kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van den Eed bij volmacht. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de hoofdman beslissend. Van elke vergadering worden er notulen opgesteld en bewaard na ondertekening van minimum twee leden van de Eed. Deze notulen zijn ter beschikking voor inzage van de Leden van de Koninklijke Handbooggilde en voor derden die enig belang kunnen laten gelden.


Artikel 22. De leden van de Eed hebben de meest uitgebreide machten om de Koninklijke Handbooggilde te besturen. Zij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle daden van beheer en van beschikking stellen, alle akten en contracten afsluiten, alle machten verlenen aan de door haar aangewezen mandatarissen, al of niet Lid, de Koninklijke Handbooggilde te vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering door de statuten of door de vzw-wet, behoort tot de bevoegdheid van de Leden van den Eed. Voor handelingen van dagelijks bestuur kunnen de leden van den Eed volmacht verlenen aan één of meerdere bestuurders die afzonderlijk kunnen handelen. Bij dezen geven de leden van den Eed volmacht aan de hoofdman de vzw te vertegenwoordigen en hij kan zich laten bijstaan door een raadsman.


Artikel 23. De eigendommen van de Koninklijke Handbooggilde zullen na ontbinding toegewezen worden aan een werk waarvan maatschappelijk doel het best overeenkomt met het doel van de Koninklijke Handbooggilde. De algemene vergadering beslist over de toewijzing.


Artikel 24. Het boekjaar van de Koninklijke handbooggilde loopt van 1 juni tot 1 juni van het volgend jaar.


Artikel 25. De eerste alinea als inleiding en het artikel 1 van deze statuten zal nooit gewijzigd worden ter herinnering en als eerbetoon aan de stichters van de gilde.


Artikel 26. Voor alle gevallen die niet voorzien zijn in deze statuten zijn de beschikkingen van de Wet op de V.Z.W. van toepassing.

In vergadering van 19 december 2017 hebben de leden van de EED volgende Raad van bestuur samengesteld:


Hoofdman René DECOSTER, Verbindingsstraat, 19, 8020 HERTSBERGE

Stadhouder Olivier PACQUEU, Verbindingsstraat, 17, 8020 HERTSBERGE

Griffier Daphné GIRALDO, Sint Elooistraat, 100, 8020 RUDDERVOORE

Trésorier Dirk LAFORCE, Verbindingsstraat, 15, 8020 HERTSBERGE

Deken Patrick HERPOEL, Oude Veldegemsestraat, 6, 8020 RUDDERVOORDE

Hofmeester Omer DEBLAERE, Kortrijksestraat, 380, 8020 WAARDAMME

Raadslid David Buddaert, Sint Elooistraat, 100, 8020 RUDDERVOORDE


Aldus goedgekeurd op de algemene vergadering van 28 JUNI 2022 te Oostkamp.


Verslaggever Daphné Giraldo

Getekend:


De hoofdman René Decoster

Stadhouder Olivier Pacqueu

Griffier Daphné Giraldo

Deken Patrick Herpoel

Trésorier Dirk Laforce

Hofmeester Omer Deblaere

Raadslid David Buddaert